เกี่ยวกับสินค้าของ CHIHAMA FOOD MATERIALS

การปรับปรุง “คุณภาพ” และ “กระบวนการ” ในการผลิตอาหารโดยเฉพาะ “การปรับปรุงผลผลิต” “การปรับปรุงเนื้อสัมผัส”

“การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการลดการสูญเสีย” เป็นต้น เรานำเสนอผลิตภัณฑ์ 4

ประเภทที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

สารยึดเกาะ (Binder)

สารช่วยขึ้นรูป (Molding)

สารแช่ (Soaking & Pickle)

สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส (Improvement)